Miljö-kvalitet

Lagar och förordningar

Verksamheten vid Minpro Recycling regleras av tillstånd enligt bland annat 9 kap, 6 § i miljöbalken. Utöver dessa gäller ett stort antal bestämmelser i lagar och förordningar för verksamheten, till exempel i miljöbalken, avfallsförordningen, lagen om skydd mot olyckor, arbetsmiljölagen samt lagar och förordningar av transport gällande farligt gods.

Vi definierar kontinuerligt vilka regler som gäller var i verksamheten och sprider informationen i organisationen.

Krav i regler och tillstånd är utgångspunkten då vi upprättar interna rutiner. Vi följer upp att reglerna följs vid olika typer av revisioner samt besiktningar. Vi följer också upp och kontrollerar våra utsläpp och vår påverkan på miljön enligt ett särskilt bestämt egenkontrollprogram, fastställt av Länsstyrelsen i Örebro län, vår miljötillsynsmyndighet. Andra tillsynsmyndigheter som Arbetsmiljöverket, Räddningstjänsterna samt Myndigheten för samhällsskydd och beredskap bedriver också tillsyn över vår verksamhet. Rapportering till tillsynsmyndigheterna sker bland annat i form av kvartalsrapporter, årlig miljörapport samt rapportering av driftstörningar.

Länk till avfallsförordningen

Tillstånd

Den verksamhet som Minpro Recycling bedriver är tillståndspliktig enligt olika regler på miljöområdet. Det krävs tillstånd enligt miljöbalkens 9 kap för att få mellanlagra och behandla miljöfarligt avfall. Minpro Recycling har Länsstyrelsens tillstånd att hantera 25 000 ton miljöfarligt avfall samt ytterligare 25 000 ton övrigt avfall. Ett exempel är tillstånd att hantera och återvinna blykabel, malning och hantering av blyoxid samt andra farliga ämnen mm.

Miljörapporter

Vi har tagit fram och arbetar utifrån ett egenkontrollprogram där både miljö- arbetsmiljöfrågorna hanteras samt riskbedömningar gjorts. Vi rapporterar regelbundet till Länsstyrelsen utifrån vårt egenkontrollprogram, där vi redovisar mängder hanterat material smart provtagningsresultat, mm.

Kollektivavtal

Minpro Recycling tillämpar kollektivavtal för våra anställda.

Copyright © MinPro Recycling AB, 2021